Z HISTORIE: MATEŘSKÁ ŠKOLA v Dolním Újezdě

19.11.2023
Mateřská škola, foto Pavel Hrouzek
Mateřská škola, foto Pavel Hrouzek

V Dolním Újezdě je mateřská škola (MŠ) zřízena ve školním roce 1951/52.Jepro ni zvolena budova č.55 bývalého obchodu se smíšeným zbožím Josefa Lengsfelda, kde byla také četnická stanice: O prázdninách byl zatím zřízen útulek asi pro 15 dětí v Sokolovně. Vařilo se u Čejků vč.29. Po prázdninách byla MŠ dočasně umístěna v bývalém hostinci u Jirečků (dnes budova chovatelů drobného zvířectva). K novému roku 1952 byly na budově dokončeny stavební úpravy a do školky nastoupilo 35 dětí. Kromě základní třídy bylo otevřeno ještě pododdělení. MŠ byla zatím umístěna jen v přízemí, kde byly upraveny dvě velké místnosti sloužící jako herna, jídelna a ložnice. První učitelka a ředitelka byla Emilie Čejková. Jako pěstounky byly Milada Hondlová a Růžena Brůnová. Od počátku dostávaly děti přesnídávku, oběd a svačinu. Rodiče platili za dítě 2,- Kčs za den. Od roku 1952 byla kuchařkou B. Veselská a školnicí Marie Prokopová

do roku 1957 byla MŠ v nájmu u majitele domu strážmistra Fr. Novotného V tomto roce byl dům i s parcelou odkoupen MNV, pro potřeby MŠ. V roce 1959 byly uvolněny dvě místnosti v patře, sloužily jako šatna a družina mládeže. V průběhu let se zde vystřídala řada učitelek: J. Krutinová, M. Dosedělová, S. Macáková, M. Sedmíková a další. Ředitelkami v té době byly E. Čejková, M. Frňková, B. Bartošová, M. Nováková.

Od počátku 60. let se cíleně prováděly různé stavební úpravy interiéru a školní zahrady. Byly zde vybudovány houpačky, průlezky a altán. Od roku 1962 měla MŠ uzavřenou patronátní smlouvu s JZD.

To pomáhalo zajišťovat různé stavební a řemeslné práce. MŠ jim za to připravovala program na výroční členské schůze JZD a personál MŠ pomáhal při okopávání cukrovky. V roce 1962 odešla do důchodu B. Veselská a nastoupila Božena Janderová. V červnu 1963 odešla školnice M. Prokopová a na její místo nastoupila Jiřina Husárová.

V roce 1964 se konala velká oslava Mezinárodního dne dětí. Od křižovatky "U Koruny" vyšel průvod dětí s tříkolkami a kočárky na zahradu MŠ. Děti vystoupily se zpěvem, tanečky a cvičením na novém zařízení zahrady. MŠ tenkrát skončila v rámci okresu na 2. místě v soutěži o nejlépe vybavenou zahradu. Od tohoto roku začalo pomáhat MŠ nově ustanovené Sdružení rodičů a přátel školy. Od roku 1965 po řadu let bývalo ve školce každoročně umístěno cca 50 dětí.

V roce 1966/67 byla v MŠ vyměněna okna v přízemí i v prvním patře, kde byly z bezpečnostních důvodů zabudovány mříže. Na budově byla opravena celá fasáda. Rodiče odpracovali 580 brigádnických hodin, oprava stála 47 tisíc Kčs. V roce 1967 nastoupila učitelka Jitka Kubešová. V roce 1969/70 bylo za 95 tisíc Kčs vybudováno ústřední topení.

Školní rok 1970/71 je ve znamení 20. výročí MŠ. Byla uspořádána velká výstava dětských prací a v Sokolovně pro děti i rodiče vystoupil dětský taneční soubor "Horáček" z Rokytna od Nového Města na Moravě.

Děti s p. uč. Novákovou
Děti s p. uč. Novákovou

V průběhu 70. let děti pravidelně zajišťovaly programy na výročních schůzích JZD, vánočních besídkách a Dne žen (MDŽ). Experimentovalo se s výukou počtů s množinami, děti se seznamovaly s dopravními značkami a byl kladen důraz na hudební a brannou výchovu. Stoupající problémy dětí se správnou výslovností začaly být řešeny logopedem. V roce 1976 byla provedena rekonstrukce elektroinstalace. V roce 1978 byly děti na návštěvě u sovětských vojáků v České Třebové. Projely se ve vojenských vozech a prohlédly si tank. Ve školním roce 1978/79 onemocnělo 10 dětí infekční žloutenkou a všechny musely do nemocnice. Začátkem roku 1980 odešla Marie Nováková a nastoupila učitelka Blanka Famfulíková. Na školním výletě byly děti ve Vranicích, Nových Hradech a hradě Úsově. V letech 1980 až 87 bývalo v MŠ 55-58 dětí. V rámci patronátu JZD děti pravidelně navštěvovaly nově vybudovanou saunu v areálu JZD. V roce 1983 byly děti na výletě v Hrádku u Nechanic a navštívily i Africké muzeum v Holicích. V roce 1984 uspořádalo SRPŠ MŠ dětský karneval v Sokolovně, který se pak řadu let střídal se ZŠ. Starší děti se zúčastnily plaveckého výcviku v bazénu ve Vysokém Mýtě.

Děti s p. uč. Famfulíkovou
Děti s p. uč. Famfulíkovou

V roce 1985 odešla do důchodu pomocná kuchařka Marie Kočí. V roce 1986 odešla Emilie Čejková a nastoupila učitelka Zdeňka Holubová. Také zde skončila kuchařka Božena Janderová. Nahradila ji nová kuchařka Marta Juzová. Odešla i dlouholetá školnice Jiřina Husárová a na její místo nastoupila Blanka Zavoralová. Patronát nad MŠ převzala místní organizace Českého svazu žen. Děti navštívily vojenskou posádku na Vysílači Pohodlí.

V roce 1987 odešla do důchodu Marie Frňková, ředitelkou se stala Jitka Kubešová a na místo učitelky nastoupila Miloslava Fryaufová. V roce 1988 byla v MŠ zjištěna zvýšená hladina plynu radonu. Situace se řešila větráním a hladina byla udržována v normě, kromě sklepních prostor. V roce 1989 MŠ získala pianino k dalšímu zkvalitnění hudební výchovy. Děti se nadále otužovaly a učily se plavat v krytém bazénu v Poličce. V letech 1989-94 se vystřídaly kuchařky Eva Vaněčková, Kamila Raušová a Marie Exlerová.

Ve školním roce 1991/92 stoupl počet dětí na 50. V tomto roce bylo zahájeno restituční řízení s potomky majitelů budovy MŠ na základě žaloby na nedostatečnou výši úhrady při prodeji z roku 1957. Od počátku bylo z prostředků obce, školství a JZD do budovy investováno několik set tisíc korun. Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové v roce 2000 byla budova majetku navrácena potomkům původního majitele.

Pro zájemce ze starších dětí byla v roce 1993 zahájena výuka anglického jazyka učitelkou Blankou Famfulíkovou. Od školního roku 1993/94 byla zahájena tradice slavnostního rozloučení s předškolními dětmi v obřadní síni za účasti starosty obce. Vedoucí kuchařkou se stala Věra Fulíková a od roku 1995 Jarmila Stříteská.

Děti byly na výletě na Veselém kopci, kde shlédly různé velikonoční zvyky. Rodiče připlácí na dítě měsíčně 50 Kč (k úhradě stravování).

Jedeme na výlet
Jedeme na výlet

V roce 1996/97 poklesl počet dětí na 46. Během roku 1997 byla provedena výměna topení na tuhá paliva za topení na plyn. Finanční příspěvek rodičů se zvýšil na 70 Kč. V průběhu těchto let se kvůli nedořešeným majetkovým vztahům investovalo jen do nezbytných oprav budovy.

Ve školním roce 1999/2000 MŠ získala od OÚ počítač, tiskárnu a kopírku. V tomto roce děti volily "Miss čarodějnice 2000" a jely na výlet na hrad Bouzov. V průběhu roku několikrát navštívily místní drobné podnikatele a tak poznávaly různá řemesla a pracovní činnosti. Učitelky s dětmi pokračují v činnostech, které se již staly tradicí (vánoční besídka, vítání jara, pálení čarodějnic, besídka pro maminky, školní výlet, rozloučení s předškoláky).

Ve školním roce 2000/2001 mateřská škola oslavila 50 let svého založení, s doprovodným programem, výstavou dětských prací a setkáním všech bývalých zaměstnankyň školy. Zapsáno bylo 48 dětí. Na pozici ředitelky nastoupila k 1. 9. 2002 Blanka Famfulíková, do předčasného důchodu odchází Jitka Kubešová. V rámci oprav jsou v roce 2002 natřena všechna okna, venkovní dveře a je zakoupena nová nábytková stěna do třídy 2. oddělení. Postupně pak začínají být prováděny opravy a rekonstrukce budovy, tříd, kuchyně a provozního zařízení. Řada oprav byla částečně či plně provedena sponzorsky, tím docházelo k úspoře provozních finančních prostředků.

V jídelně
V jídelně

Od 1.1.2003 se Mateřská škola Dolní Újezd stává příspěvkovou organizací a vstupuje do právní subjektivity. Statutárním zástupcem je ředitelka Blanka Famfulíková.

Práce pedagogických pracovníků se soustavně a podstatně mění. Pracují dle Školního vzdělávacího programu "Musíme si pomáhat". Probíhá řada akcí pro děti a rodiče. Mateřská škola spolupracuje s klinickou logopedkou Mgr. Danielou Hánělovou-Pecháčkovou, s Klubem maminek, účastní se setkání seniorů, rodáků obce a Slavnostního vítání občánků obce Dolní Újezd. Důraz ve vzdělávání dětí je kladen na rozvíjení prosociálních vlastností, vztahu k seniorům, k rodné obci a podporována je výuka angličtiny hrou.

Hrajeme si na rodinu
Hrajeme si na rodinu

V roce 2004 nastupuje na místo Zdeňky Holubové učitelka Pavlína Bisová. Vedoucí školní jídelny nově zastává Monika Lipavská, do předčasného důchodu odchází Marta Juzová a na místo pomocné kuchařky přichází Michaela Juzová. Zřízeny jsou sprchy, postaven nový altán s lavicemi a stoly (od Petra Rejmana). Zemědělské družstvo provedlo zdarma nátěr fasády, takže MŠ zbyly prostředky na nákup potřebného PC k vedení účetnictví a stravovací agendy.

V dílně uměl. kováře Faita
V dílně uměl. kováře Faita
Na návštěvě v ZD (2014)
Na návštěvě v ZD (2014)

Učitelky s dětmi stále připravují programy pro různé akce, jako jsou Vítání občánků, slavnostní schůze, besedy pro důchodce, navštěvují Dům s pečovatelskou službou.

Dostáváme se k posledním deseti rokům. Školní budova přestává stačit zájemcům o docházku. Maximální počet je 52 dětí. Nedostatek míst se musel jeden rok řešit sdílením místa dvěma dětmi (7 míst pro 14 dětí). Navíc stáří budovy se projevuje stále více, dochází k havarijním stavům, každý rok je nutná nějaká oprava. Pomáhají dotace, rozpočet obecního úřadu, příspěvky organizací i od rodičů, ale nestačí to. Obecní úřad jako zřizovatel MŠ vyvíjí již několik let snahu o získání grantu na přístavbu v areálu ZŠ Dolní Újezd, kde bude umístěna i nová mateřská škola. Získat dotaci na přístavbu mateřské školy v areálu ZŠ se podařilo až v lednu 2017.

Závěrem ještě několik údajů:

Od školního roku 2013/14 je nově MŠ trojtřídní. Jedna třída, jako odloučené pracoviště, byla zřízena místo školní družiny v budově místní základní školy. Kapacita je celkem 65 dětí a je plně obsazena. MŠ každoročně přijímá i děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Hlavním cílem mateřské školy je rozvoj osobnosti dítěte po všech jeho stránkách a rozvíjení všech inteligencí dle rozdělení H. Gardnerem. Zvýšený důraz je také kladen na rozvíjení jazykových a vyjadřovacích schopností dětí, rozvoj fonematického sluchu, je prováděna logopedická prevence. Učitelky mají možnost postupně získat kvalifikaci logopedický asistent. Předškoláci jsou připravováni na vstup do ZŠ formou Metody dobrého startu, která vyrovnává případná opoždění v některé oblasti vývoje dítěte. Škola také získala grant ve výši 30.000 Kč na nákup logopedických pomůcek pro prevenci řečových vad. V MŠ stále (již od roku 1993) probíhá výuka angličtiny hravou formou - Playway to English.

MŠ pořádá každoročně širokou nabídku akcí pro děti i rodiče. Jezdíme na školní výlety, do muzeí v Poličce i Litomyšli, navštěvujeme řemeslníky, podnikatele a firmy v obci. Spolupracujeme s řadou odborníků v zájmu všestranného rozvoje dětí.

Více než polovina učitelek je dobře vybavena jazykově, v rámci e-Twinningových projektů proběhly projekty spolupráce se zahraničními školami v Německu, Polsku, Slovensku, Španělsku či Portugalsku, Itálii i Chorvatsku. Pro zvýšení kvality vzdělávání dětí a získání dalších kompetencí, zkušeností a dovedností se učitelky účastní zahraničních stáží, např. na Slovensku, v Mnichově či mezinárodních seminářů ve Finsku, Polsku, Maďarsku, na Maltě.

V současné době v mateřské škole pracují ředitelka Blanka Famfulíková, učitelky Pavlína Bisová, Aneta Tomanová, Kateřina Hudíková (zástup za rodičovskou dovolenou Blanky Lipavské), Šárka Mazáčová (zástup za rodičovskou dovolenou Daniely Lustykové), asistent pedagoga Kateřina Kočí, chůva Veronika Vobejdová, hospodářka školy Helena Půlkrábková, kuchařky Jana Jůzová a Gabriela Bulvová, školnice Blanka Zavoralová a školní asistent Soňa Valentová.

Převzato z knihy
Dolní Újezd 1167-2017