Poznávací okruh po sochařských a stavebních památkách v Dolním Újezdu a okolí


13. Socha Archanděla Michaela (u Čejků)

Nedatovaná plastika se nachází v zahradě památkově chráněného statku č.p.79 (u Čejků). O minulosti sochy neexistují žádné písemné záznamy.

Podstavec sochy nese na čelní straně reliéf sedící Marie se čtoucím Ježíšem.

Na bočním reliéfu napravo je znázorněn sv. Václav oděný ve zbroji. Nalevo je vyobrazena pokorně vyhlížející žena s krucifixem a růžencem v sepjatých rukou. Jde asi o Kateřinu Sienskou. Odvrácená strana podstavce nese nápis: "Ku cti a slávje Boží věnoval Josef a Anna Daněk 1872."

Na soklu stojí socha archanděla Michaela, vůdce nebeského vojska. Tento ikonografický typ lze určit podle hada, kterého archanděl přidržuje pravou nohou u země, a meče, jež drží v pravé ruce.

Ve výklenku lidově zdobeného průčelí statku ještě můžeme vidět drobnou sošku sv. Floriána (2. pol. 19. stol.).