obec Osík

ADRESA
Obecní úřad Osík 
Osík 240
569 67 Osík

EMAIL
osik@lit.cz 

WEB
www.osik.cz 

STAROSTA
Ing- Karel Rotschein


POČET OBYVATEL (2023)
1 054

ROZLOHA
12,61 km²

NADMOŘSKÁ VÝŠKA
355 m n. m.


OSOBNOSTI OBCE

Antonín Mikolášek (1849 - 1934)
- řídící učitel, autor učebnic a školních map, významný školský pracovník, vůdčí činitel a zakladatel organizací v obci

Bernard Beniš (1860 - 1941)
- řídící učitel, autor mnoha vlastivědných a kulturně historických prací regionu

František Fiala (1869 - 1940)
- učitel, osvětový pracovník, autor místopisných publikací

Josef Maria Korbel (1882 - 1954)
- významný americký sochař, narozen v Osíku.

Jan Flídr (1888 - 1953)
- starosta obce, rolník, vynikající hospodář a chovatel hovězího dobytka

Josef Dastych (1913 - 1994)
- ředitel školy, malíř-krajinář

František Janda (1931 - 2015)
- akademický sochař

Ludmila Jandová (1938 - 2008)
- akademická malířka, významná grafička

Martin Janda (1970)
- akademický sochař a umělecký kovář

O obci, historie obce

V minulosti i v současnosti má Osík charakter zemědělské obce. Historie obce a především její vznik je úzce spjat s historií města Litomyšle. Zmínky o lokalitě Ossek jsou zaznamenány již na konci 13. století a souvisí s příchodem mnichů premonstrátského řádu do Litomyšle v r. 1145, mezi jejichž hlavní cíle patřilo zajistit kolonizaci, resp. osídlení okolní krajiny. Mezi dary, které byly klášteru věnovány Vladislavem II., patřila také dnes již zaniklá ves Křekovice (první písemná zmínka z r. 1131), která ležela na území současné osíckého katastru a předpokládá se, že tato ves byla přemístěna do povodí řeky Desné. První písemná zmínka o Osíku je z r. 1347 v listině vratislavského biskupa Přeclava z Poggoly - to ovšem již byl tehdejší Ossek (později psaný Osiek a nakonec Osík) obcí „znamenitou, zámožnou a lidnatou“, se svobodnou rychtou, mlýny, rybníkem a krčmou.

Od svého vzniku byla obec charakteristická svými třemi mlýny a pilou, zemědělskými usedlostmi - statky, a bohatou úrodou, která zásobovala město. Dále zde byly pazderny na zpracování lnu, olejna a krupárna, a také hodně ovocných zahrad. Množství stromů a jejich kácení také dalo obci název.

Osík byl také místem krvavě potlačeného selského povstání Lukáše Pakosty roku 1680. V roce 1713, v období šíření moru v Čechách, dala vrchnost vystavět u Osíka izolační chalupu-lazaret, ale protože se mor Litomyšlsku vyhnul, byla přistavěna další obydlí, a tak vznikla osada Lazaret, později součást Osíka. Součástí obce až do 20. století byla též osada Pohodlí.

První škola byla zřízena v r. 1792, další v r. 1802. Současná školní budova je z r. 1912 a patří mezi nejhonosnější budovy obce.

Ve druhé polovině 19. a začátkem 20. století vznikly v obci různé spolky a organizace:
- Hasičská a tělovýchovná jednota Sokol - 1883 (od roku 1945 hasičský sbor a TJ Sokol Osík)
- Čtenářský spolek - 1870
- Divadelní ochotníci - 1873
- velmi významná Hospodářská beseda - 1893 (její součástí později Družstvo pro úhradu škod při nezaviněném pádu hovězího dobytka, Nákupní a prodejní družstvo, záložna zvaná Kampelička, vodní družstvo, ad.).

V té době také Fr. Vytlačil zakládá strojírnu na výrobu hospodářských strojů (mlátičky na obilí, sekačky na trávu, apod.), v r. 1905 Václav Lněnička buduje moderní kruhovou cihelnu. V r. 1946 založena první inseminační stanice plemenných býků v ČSR, která navázala na vynikající tradici chovatelů skotu v Osíku. 


Současnost obce

Pracovní příležitosti, zaměstnanost: Zemědělské družstvo Dolní Újezd, stř. Osík, Orlimex CZ,

Zemědělské subjekty:
Zemědělské družstvo Dolní Újezd
Odchovna plemenných býků, spol. Natural, s.r.o.
Zahradnictví a pěstitelská pálenice Klička
Soukromí rolníci

Průmyslové závody a živnostníci:
Orlimex CZ, s.r.o.
Zakázková strojírna Lněnička, s.r.o.
Kovomont Šmejda, s.r.o.
Tiskárna AP Dvořák
Tesaři Osík s.r.o.
Umělecké kovářství Martin Janda
Truhlářství (Drábek, Abraham)
Fyzioterapie a rehabilitace

Sedlářství, truhlářství, zámečnictví, autoopravna, kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, dva potravinářské obchody, rekonstruovaná horní hospoda "Putyka"


Občanská vybavenost

Základní škola (1. stupeň), mateřská škola, renovovaný kulturní dům, sportovní hala, moderní sportovní areál, golfové hřiště, dvě dětská hřiště, lanové centrum

Obec je plynofikována a má vybudovanou splaškovou kanalizaci. 


Pamětihodnosti obce

Kaplička, kamenný most se sochami sv. Václava a sv. Antonína, pomník padlým legionářům, socha sv. Jana Nepomuckého, architektura selských usedlostí, hřbitov


Foto z obce